แบบบันทึกข้อมูลนิสิตรายบุคคล
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ดูแลเข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้ดูแลระบบ ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สำหรับอาจารย์ และนิสิตที่ทำการลงทะเบียนแล้ว เข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูล

กรุณากรอกรหัสนิสิต 11 หลัก (เช่น 61000000001)

*ไม่ใช่บัวศรีไอดี

คำแนะนำ
     1. หากนิสิตกรอกข้อมูลถูกต้อง รหัสนิสิต, ชื่อ - นามสกุล, รหัสสาขาวิชาเอก จะแสดงอัตโนมัติ ในหน้าถัดไป
     2. หากข้อมูลนิสิตไม่แสดงอัตโนมัติ เกิดได้จาก 2 กรณี คือ
       2.1 นิสิตกรอกรหัสประจำตัวผิด
       2.2 ข้อมูลนิสิตยังไม่มีในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย