http://course.ilc.swu.ac.th

 


ขณะนี้ระบบประเมินผลการเรียนการสอน ILC001-003 ปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว

เนื่องจากหมดเขตการประเมินการเรียนการสอน 30 เม.ย. 2563