วิชา SWU374 สัมมาชีพชุมชน (Ethical Careers for Community)

Error Query [SELECT subjects_id,group_id,COUNT(*) FROM ilc_questionnaire_score WHERE subjects_id=374 GROUP BY group_id]