วิชา SWU371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Creativity, Innovation and Technology)

Error Query [SELECT subjects_id,group_id,COUNT(*) FROM ilc_questionnaire_score WHERE subjects_id=371 GROUP BY group_id]