วิชา SWU371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Creativity, Innovation and Technology)

รหัสวิชา
ตอนเรียน
จำนวนนิสิตที่ทำประเมิน
คิดเป็นร้อยละ
371
01 92
371
02 60
371
03 76
371
04 73
371
05 24
371
06 71
371
09 1