วิชา SWU366 จิตวิทยาสังคม (Social Psychology)

รหัสวิชา
ตอนเรียน
จำนวนนิสิตที่ทำประเมิน
คิดเป็นร้อยละ
366
01 81
366
02 91
366
03 90
366
04 96
366
05 57
366
06 75
366
07 89
366
33 1
366
40 1