วิชา SWU365 หลักการจัดการสมัยใหม่ (Principles of Modern Management)

Error Query [SELECT subjects_id,group_id,COUNT(*) FROM ilc_questionnaire_score WHERE subjects_id=365 GROUP BY group_id]