วิชา SWU365 หลักการจัดการสมัยใหม่ (Principles of Modern Management)

รหัสวิชา
ตอนเรียน
จำนวนนิสิตที่ทำประเมิน
คิดเป็นร้อยละ
365
01 108
365
02 13
365
03 101
365
04 3
365
05 85
365
06 97
365
10 1