วิชา SWU357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ (Art and Creativity)

Error Query [SELECT subjects_id,group_id,COUNT(*) FROM ilc_questionnaire_score WHERE subjects_id=357 GROUP BY group_id]