วิชา SWU353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม (Man, Reasoning and Ethics)

รหัสวิชา
ตอนเรียน
จำนวนนิสิตที่ทำประเมิน
คิดเป็นร้อยละ
353
01 92
353
02 69
353
03 82
353
04 103
353
05 98
353
06 84
353
07 90
353
08 108
353
09 89
353
10 122
353
11 92
353
12 104
353
13 89
353
27 1