วิชา SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)

Error Query [SELECT subjects_id,group_id,COUNT(*) FROM ilc_questionnaire_score WHERE subjects_id=351 GROUP BY group_id]