วิชา SWU151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ (General Education for Human Development)

Error Query [SELECT subjects_id,group_id,COUNT(*) FROM ilc_questionnaire_score WHERE subjects_id=151 GROUP BY group_id]