วิชา SWU142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา
ตอนเรียน
จำนวนนิสิตที่ทำประเมิน
คิดเป็นร้อยละ
142
01 95
142
02 88
142
07 1
142
15 1
142
16 1