วิชา SWU111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)

Error Query [SELECT subjects_id,group_id,COUNT(*) FROM ilc_questionnaire_score WHERE subjects_id=111 GROUP BY group_id]